Soňky habarlar

Brno MotoGP-de garaşylmadyk ýeňiş

0
Çehýa Brno MotoGP-de Rookie Binder, “RED BULL KTM” bilen garaşylmadyk ilkinji ýeňşini aldy! Ýaryşyň başlamagy bilen Franko Morbidelli öňdeligi eýeledi we birinji bölüme ýolbaşçylyk etmegi başardy. Çempionatyň lideri we ilkinji iki ýaryşyň ýeňijisi Fabio Kwartararo bu bölümdäki kärdeşi bilen aýakdaş...

Temmy Abraham: “Ol dünýäniň iň gowy hüjümçisi”

0
Çelsiniň hüjümçisi Temmy Abraham, Baýern Mýunheniň Polşaly hüjümçisi Robert Lewandowski baradaky pikirlerini paýlaşdy. "Meniň pikirimçe, Lewandowski häzirki wagtda dünýäniň iň gowy hüjümçisi. Gowulaşmak isleýärin we bir gün şol derejä ýetmek arzuw edýärin. Munuň üçin türgenleşerin we elimden gelenini ederin. Robert...

Yslamda ýokanç kesellere bolan garaýyş

0
Hormatly adamlar! Allatagallanyň bendelerine beren nygmatlary sanardan köpdür. Çünki ol barada Allatagala öz kelamy şerifinde“ (Eý ynsanlar!) Eger Allanyň (size beren) nygmatlaryny sanamaga synnyşsaňyz, sanap gutaryp bilmersiňiz” diýýär. Şol nygamatlaryň biride saglyk nygmatydyr. Köp adamlar bu nygmatyň gadyryny bilmeýärler....

“Liwerpul” Tsimikasy 13 million ýewro satyn alyp biler.

0
Olimpiakosyň çep ganat goragçysy Konstantinos Tsimikas Liwerpulyň ünsüni özüne çekdi. Žurnalist Jeýmis Prisiň sözlerine görä, mersisaýd kluby 24 ýaşly grek futbolçy üçin 13 million ýewro bermek barada gepleşik geçirýär. Oýunçyny almak barada gepleşikler ýokary derejede geçýär. "Norwiç" toparynyň goragçysy Jamal Lewisiň...

Hormatly prezidentimiz BSGG-NIÑ baş direktory bilen wideo arkaly duşuşyk geçirdi

2020-nji ýylyň 7-nji awgustynda, zähmet rugsady tamamlanandan soň, ilkinji iş güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreiesus bilen wideoaragatnaşyk boýunça duşuşyk geçirdi. Bu barada Türkmenistanyñ DIM-niñ resmi saýty habar berýär. BSGG-niň Baş direktory Tedros...

Ýol hereketini pozan sürüjilere salynýan jerimeleriñ sanawy

0
210 Ulag serişdeleriniň sürüjileri tarapyndan ýol hereketiniň howpsuzlygyna wehim salýan tehniki näsazlyklary bolan, ýagny duruzyş ulgamy, rul dolandyryşy we dartyjy-birleşdiriji enjamlary näsaz bolan ulag serişdeleriniň dolandyrylmagy     50 manat 211m1b Ýol hereketiniň howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelmeýän, ýagny  aýnalary ýa-da yzy görüş aýnalary, lukmançylyk derman gutujyklary,...

Derwezeban Rahat Japarow Gyrgyzystanyň futbol çempionatynda ilkinji gezek çykyş etdi

0
Türkmenistanly 24 ýaşly derwezeçi Rahat Japarow Gyrgyzystanyň premýer-ligasynda Abdyş-Ata toparynda özüniñ ilkinji oýnuny oýnady. "Alaý" bilen yza süýşürilen 1-nji tapgyr duşuşygynda esasy düzümde meýdança girdi we tutuş oýnuñ dowamynda oýnady. Bu duşuşyk 1: 1 hasabynda deňme-deň tamamlandy.

Premýer ligada möwsümiň oýunçysyna dalaşgärler görkezildi

0
Angliýanyň Premýer ligasynyň resmi saýty tamamlanan möwsümiň iň gowy oýunçysy bolmaga dalaşgärleri görkezdi. Sanawa soňky ýylyň 30 ýylyň içinde ilkinji gezek «Liwerpuldan» üç futbolçy girizildi. Oňa derek çempionaty ikinji orunda tamamlan «Mançester Sitiden» bolsa bir futbolçy girip bildi. Has takygy, dalaşgärleriň...

«Lokomotiwiň» iň gowy legionerleriň hatarynda türkmenistanly futbolçy

0
Häzir karýerasyny Özbegistanyň AGMK-sinde dowam etdirýän ildeşimiz Arslanmyrat Amanow Daşkendiň «Lokomotiw» futbol toparynyň taryhyndaky iň gowy 10 legioneriň sanawyna girizildi. Bu sanaw «Lokomotiwiň» resmi saýty tarapyndan düzüldi. Ýeri gelende aýtsak, Arslanmyrat Amanow Daşkent şäheriniň toparynda 2019-njy ýylda futbol oýnady. Ol Superligada...

Federasiýanyň prezidenti koronawirusdan aradan çykdy.

0
Wenesuelanyň Futbol Federasiýasynyň prezidenti Jesus Berardinelli aradan çykdy. Bu barada guramanyň resmi web sahypasy habar berýär. 62 ýaşly Berardinelli, paýtagtyň keselhanalarynyň birinde aradan çykdy. "Globoesporte" neşirniň habaryna görä, Berardinelliniň dünýä ýaýran koronawirus keselinden ölendigini aýtdy. Bu günorta Amerikada şol bir...