Turkmenistan Habarlar

GÜLLER ŞATLYK GETIRÝÄR

Gyzyl, sary, ýaşyl, ak, mawy, melewşe reňkleri özünde jemleýän al-elwan güller diňe bir hoşboý yslary bilen däl, eýsem, göze ýakymly reňkleri bilen hem bagtyýar...

GÖZLERIMIZI NÄDIP GORAMALY?

Adam bedeniniň beýleki agzalary ýaly, göz hem ýaşaýyş üçin iň zerur bolan agzalaryň biridir. Ynsanlar gözleriniň üsti bilen daş--töweregindäki bolup geçýän wakalary, planetada bizi...

GÖMME KÄDI

Gumlularyň çägä gömüp, bişirýän datly tagamlarynyň biri-de gömme kädidir. Onuň üçin esasy daş kädi ulanylýar. Ony bişirmek üçin kädiniň sapakly ýerinden gapak ýaly kesmeli,...

ÝAGTY ERTIRIMIZIŇ ŞUGLASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň her bir güni toýdur baýramlara, şanly wakalara beslenýär. Şu ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Rezolýusiýasyna laýyklykda, Türkmenistanyň hemişelik...

WELOSIPEDIŇ ÄHMIÝETI

Bedew bady bilen öňe barýan eziz Diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda saglyk ulgamynda uly ösüşlere ýetilýär. Sport bilen meşgullanmak hem adam saglygyna örän peýdalydyr. Ýurdumyzda sportuň...

Türkiýe Türkmenbaşydan Stambula ýörite uçuş gurnaýar

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 2020-nji ýylyň 7-nji awgustynda Türkmenistanyň çäginde bolýan we watanyna dolanmak isleýän watandaşlary üçin ýörite uçuşyň gurnalandygyny habar berdi. Bu uçuşda uçmak isleýän türk...

SUNGATA SIŇEN ÖMRÜŇ BIR SAHYPASY

Tebigat köptaraplaýyn zehini hemmelere deň eçiläýenok. Şeýle tebigy paýlanyşykda ýüki ýeten, tebigy zehin barada-da, adamkärçiligiň belent nusgasyny özünde jemlemekde-de, özünde bar bolan ukyp- -başarnygyny...

ÇARY AGANYŇ ÇARBAGY

Erik, ülje, alma bar, Miweleriňdady bar, Saglyga nep tudam bar, Çary aganyň bagynda. Mary şäheriniň ýaşaýjysy, “Azat-Bazar” hususy kärhanasynyň eýesi, bagban Çary Şagylyjow dürli görnüşli miweli baglary, bezeg...

Işine ezber kärendeçi

Ene topraga ekleýjisi hökmünde garaýan, ýeriň gadyr-gymmatyna oňat düşünýän daýhanlar oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl almak üçin tutanýerli zähmet çekýärler. Şeýle kärendeçiler Mary etrabynyň...

AKYL SÖZE GULAK GOÝSAŇ…

Iň uly günä ýalan sözlemekdir. Äriaýalyna, aýalam ärine mähir bilen garasa, Hudaýam olara mähirli garar. Oňat habary oňat adam, şum habary şum adam getirer. Ene-ata boýun egmek...

Meňzeş habarlar