Türkmenistanyň Milli Ýygyndysy

Ahmet Ataýew paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” toparyna geçdi

Futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýarym goragçysy Ahmet Ataýew paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary bilen şu ýylyň soňuna çenli şertnama baglaşdy. Ýeri gelende bellesek, A.Ataýewiň soňky...
PDRM

Türkmen futbolçylary Malaýziýanyň toparynda türgenleşýärler

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň agzalary goragçy Şöhrat Söýünow bilen Serdar Geldiýew häzirki günlerde Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäheriniň PDRM toparynda türgenleşýär. Bu iki futbolçy ýakynda...

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy AGMK bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Birleşen Arap Emirliklerindäki ahyrky ýoldaşlyk duşuşygyny Özbegistanyň AGMK topary bilen geçirdi. Bu toparyň düzümine ýakynda milli ýygyndymyzyň kapitany Arslanmyrat...
Arslanmyrat Amanow

AGMK futbol toparynyň ilkinji barlag duşuşygy

AGMK futbol topary, bu gün Dubaýda Özbegistanyň okuw türgenleşiginde ilkinji barlag duşuşygyny Türkmenistanyň milli ýygyndysy bilen geçirer. Ol duşuşygyň gyzykly ýeri AGMK futbol toparynda...

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy BAE-däki ilkinji ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi

Horwatiýaly tälimçi Ante Mişeniň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Birleşen Arap Emirliklerindäki ilkinji ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi. Ozal hem habar berşimiz ýaly, şu gezek,...
futsal U19

Türkmenistanly futzalçy gyzlar CAFA – 2020-de ilkinji ýeňşini gazandylar

Türkmenistanyň futzal boýunça U-19 gyzlar ýygyndysy Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde geçirilýän CAFA - 2020 sebit ýaryşyndaky ilkinji ýeňşini gazandy. Kamil Mingazowyň şägirtleri ýaryşyň ikinji...
Arslanmyrat Amanow

Arslanmyrat Amanow AGMK-nyň düzüminde ilkinji goluny geçirdi

Düýn Özbegistanyň Almalyk şäheriniň AGMK futbol topary "Surhon" bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi. Duşuşyk 3:1 hasabynda Almalyk şäheriniň toparynyň ýeňşi bilen tamamlandy. Ýeňiji toparyň üçünji pökgüsini...
Türkmen Eminler

Türkmen eminler Kuala-Lumpurda geçirilen naýbaşy eminleriň maslahatyna gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň eminler bölüminiň başlygy Wadim Baratow hem-de FIFA-nyň eminleri Timur Ramazanow bilen Azat Hajypolatow Kuala-Lumpurda geçirilen naýbaşy eminleriň maslahatyna gatnaşdylar. Bu barada...
Вахыт Оразсахедов

Wahyt Orazsähedow «Nawbohoryň» türgenleşiklerine goşuldy

Metbugatda Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň hüjmüçisi Wahyt Orazsähedowyň Özbegistanyň «Nawbohor» toparyna goşulaýmagy mümkindigi barada habarlar ýaýrapdy. 16-njy ýanwarda 27 ýaşly hüjümçi topar bilen türgeneşiklere goşuldy....

Meňzeş habarlar