Premýer liganyň taryhy bir kluby bolan “Aston Willa” “Liwerpul” hüjümçisi Diwok Origi bilen gyzyklanýar.

The Sun” neşiriň habaryna görä, topar hüjüm liniýasyny güýçlendirmek üçin özüne laýyk oýunçy gözleýär. Şeýlelik-de Londanyň topary, Liwerpulyň esasy düzümine girip bilmeýän oýunçysy, Diwok Origi bilen has ýakyndan gyzyklanyp başlady. Futbolçynyň özi, kluba geçmäge garşy bolup durmaz, sebäbi Belgiýanyň milli ýygyndysyna girmek üçin has köp oýun oýnamak isleýär.
Futbolçy tamamlanan möwsümde mersisaýderler bilen ähli ýaryşlarda 42 oýuna çykyp 6 pökgi geçirmegi başardy.