Dünýädäki iň köne futbol kluby Şeffild F.C. Takmynan 163 ýyl ozal döredildi. 1857-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda klubyň birinji sekretary we toparyň kapitany William Perst we Nataniel Kreswik tarapyndan döredilen Şeffild F.C. dünýädäki iň köne klubdyr.

Şeffild F.C. Döredilmezden ozal Angliýadaky kollejleriň we uniwersitetleriň içinde mekdep toparlary bardy. Mundan başga-da, bu toparlaryň her biri öz mekdeplerine ýa-da sebitlerine mahsus düzgünler bilen futbol oýnaýardy.

Şeffild şäheri, Kembrijiň düzgünlerini kabul etmek bilen düzgünleriň bitewiligi bolmadyk döwürleri hem geçirdi; emma Şeffild F.C. şu güne çenli saklanyp galan käbir düzgünleriň düýbüni tutdy. Regbi sportunyň düýbüni tutýan; Şeffild F.C. Wagtyň geçmegi bilen, ilkinji ýokarky ştangaň ulanylyşyna, birinji adatdan daşardaky urşy, ilkinji erkin uruşy, we hatda proýektoryň yşyklandyrylyşy bilen oýnan ilkinji gijeki oýunlara gol çekýär.

Döredilende garşydaş ýoklygy sebäpli, oýun oýnamakda kynçylyk çeken Şeffild FK gyzykly usullary tapdy. Mysal üçin, bir gün toparyň öýlenen oýunçylary, öýlenmeýän oýunçylara garşy oýnadylar. Ýene bir gün A-dan M-e çenli familiýalary bolan topar, N-den z-e çenli familiýalary bolan topara bäsdeş boldy. Iki topar şlýapalarynyň reňkine görä bölünüpdir.

1860-njy ýylda “Hallam FC” döredilende, Şeffild FK-nyň bäsdeşi gutardy. Bir şäheriň iki toparynyň ilkinji oýny tebigy ýagdaýda taryhdaky ilkinji “derbi” boldy. Yorkorkşir klubynyň soňraky oýunlary, soňralary Derbi düzgünleri diýlip atlandyrylan, Şeffild düzgünleri diýlip atlandyrylýan oýun düzgünlerine laýyklykda oýnadylar. Bu düzgünler 20 ýyl ulanyldy. Şeffild FK ilkinji derbide 4-1 ýeňiş gazandy.

Ýeri gelende aýtsak, “Hallam FC” kluby taryhda döredilen ikinji futbol kluby hökmünde tanalýar.

Iki klub häzirem bar.

Seyitmuhommet Jumadurdyyew