Çygly ýerde başlanan ýaryşda, birinji orunda başlan Hamilton ýaryş wagtynda hiç hili kynçylyksyz öz ornuny saklady we final baýdagy ilkinji gezek gören ada öwrüldi. Şeýle hem Hamilton soňky aýlawda ýaryşyň iň çalt aýlawyny eýelän adamdy. Şeýlelik bilen Hamilton şu ýyl ikinji ýaryşyna we karýerasyndaky 86-njy ýaryşyny gazanmagy başardy. Hamilton şeýle hem Wengriýada sekizinji gezek ýeňiş gazandy we şol ýolda iň köp ýaryşda ýeňiş gazanan Maýkl Şumaheriň rekordyny tazeledi.

Ýaryşy ikinji ýerden başlan, ýöne çygly ýerde kynçylyk çekip, 8-nji ýere düşen Waltteri Bottas soň ýokary galmak üçin göreşdi. Yzygiderli ýokarlanmagyny görkezen Bottas, garşydaşlaryndan öňe geçdi we Red Bull piloty Maks Werstappenden soň 2-nji orna çykdy. Mersedesiň ýaryşy gutarmak üçin takmynan 20 aýlaw bar bolsa-da, Verstappeni mejbur etmän, Bottas ýene bir gezek ýerini ýitirmän täze tekerlere geçdi. Bottas täze tekerler bilen ilkinji aýlawlarynda yzygiderli çalt aýlawlar bilen boşlugy 10 sekuntdan azaldandygyna garamazdan, soňky 10 aýlawda aýlawlar sebäpli aýlaw köp wagt ýitirdi we boşlugy ýapmagy başarmady şeýlelikde, tizligi haýallady. Bottas soňky aýlawda boşlugy ýapsa-da, hüjüm edip bilmedi. Şeýlelik bilen, Werstappen arkasyndan başlan ýaryşy başlangyç ýokarlanandan soň 2-nji ýerde tamamlady. Bottasam üçünjilik münberine çykdy. Ýaryşyň başynda Magnusseniň arkasynda köp wagt ýitiren “Racing Point” piloty Lans Stroll Bottasa geçilenden soň 4-nji ýere düşdi, ýöne ýerini saklady we ýaryşy şol ýerde tamamlady. “Red Bull” -yň piloty Aleks Albon 13-nji ýerden başlap, ýaryşda gowy ösüş gazandy we “Ferrari” piloty Sebastian Wettelden 3 aýlaw gala geçip, 5-nji ýeri eýeledi.

“Ferrari” sürüjüleri Wettel we Çarlz Lekler ýaryşa gowy başlasalar-da, ýaryşyň galan bölegi olar üçin gowy geçmedi. Gurak ýer tekerlerine geçýänçä, ýoldaşynyň öňünde duran Wettel köp wagt ýitirdi we çukura bir öwrüm gelip, beýleki sürüjüleriň çukurdan çykmagyna garaşanda yza galdy. Beýleki tarapdan, Leklerk bäsdeşlerinden tapawutlylykda, ýagyş tekerlerinden soň ýumşak tekerlere geçende köp wagtyny ýitirdi we yza çekildi, sebäbi tekerleri ir gutardy we şol döwürde ýagyşa garaşyp tekerleri wagtynda üytgetmedikleri üçin yza galdy. Vettel 2-nji çukura ir geleninden soň öňündäki sürüjüleri garşy artykmaçlyk gazansa-da, soňky bölümde Albony saklap bilmänsoň, altynjy orunda durmaly boldy.

Reýtingdäki ýaryşda tupan ýaly öwüsýän “Racing Point” ýene bir gezek islenýän netijäni alyp bilmedi. 4aryşdan 4-nji ýerden başlap, Serjio Perez başlangyçda 7-nji ýere çenli düşenden soň, öňdäki sürüjilerden gaty yza galdy we ornyny gorap 7-nji bolyp ýaryşy tamamlamagy başardy.

Möwsümiň ilkinji 3 ýaryşy yzygiderli geçirilenden soň, Formula 1 dünýäside, bir hepde dynç alar. Ondan soň möwsümiň 4-nji we 5-nji ýaryşlary Angliýanyň “Silverstone” aýlawynda bolar.

 

Seyitmuhommet Jumadurdyyew