xavi-hernandez

“Barselonanyň” baş tälimçisi Hawi bolar

0
  “Barselonanyň” baş tälimçisi Hawi bolar Barselona Walwerdanyň baş tälimçililiginde soňky wagtlarda utuklar ýitirmesi we gowy oýun serginlemeýänligi üçin 13-nji Ýanwarda Walwerda bilen maslahatlaşyp haçan aýryljagyny aýdarlar diýip çaklanylýar. Walwerdanyň gidişi bilen Hawi baş tälimlilik wezipesine getiriler ýöne, şu wagt baş tälimlisi...
Ispaniýanyň super cup

Ispaniýanyň KAROLY kim bolar?

0
  Ispaniýanyň KAROLY bolar? Futbol bo­ýun­ça Is­pa­ni­ýa­nyň Su­per Ku­bo­gy ýa­ry­şy bu ge­zek Sa­ud Ara­bys­ta­nyn­da ge­çi­ri­lip, oňa 4 to­par gat­na­şar. Adat­ça çem­pi­on bi­len Ku­bo­gyň eýe­si­niň ara­syn­da­ky du­şu­şyk bo­lan Su­per Ku­bo­gy ýa­ry­şyn­da bu ýyl “Bar­se­lo­na”, “At­le­ti­ko Mad­rid”, “Re­al Mad­rid” hem-de “Wa­len­si­ýa” to­par­la­ry öza­ra güýç...
babamuradova

Dzýudoçylar halkara tejribesini artdyrýar

0
Türkmenistanly türgenleriň ikisi dzýudo boýunça «Tel Aviv Grand Prix 2020» halkara ýaryşyna gatnaşar. Adyndan hem mälim bolşy ýaly, bu halkara ýaryş 23 ― 25-nji ýanwar aralygynda Ysraýylyň Tel-Awiw şäherinde geçiriler. Bu barada Dzýudo boýunça halkara federasiýanyň resmi saýty habar...
turkmenistan-zenan-yygyndy

Futzalçy gyzlar sebit ýaryşyna gatnaşar

0
Futzalçy gyzlar sebit ýaryşyna gatnaşar. Aşgabatda geçiriljek futzal boýunça Aziýa çempionatynyň sakasynda futzalçy gyzlarymyza hem halkara synag garaşýar. Has takygy, Türkmenistanyň futzal boýunça 19 ýaşa çenli zenanlar ýygyndysy Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasy (CAFA) tarapyndan 24 ― 29-njy ýanwar aralygynda Täjigistanyň Duşenbe şäherinde geçiriljek sebit...
ante mise

Ante Mişe: «Men rus dilini oňat özleşdirdim»

0
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Ante Mişe Horwatiýanyň «Sportske novosti» neşirine beren interwýusynda geçen dokuz aýyň dowamynda Türkmenistanda dil babatynda özi üçin dil babatynda uly kynçylyklaryň bolmandygyny aýtdy. Çünki türkmenistanlylar türkmen dilinden başga-da, rus we iňlis dillerini...
afc futsal 2020 turkmenistan

Žurnalistler üçin Futzal 2020 Aziýa çempionatynyň akreditasiýasy başlandy.

0
Türkmenistanyň Futbol federasiýasy öz resmi saýtynda 26-njy fewral ― 8-nji mart aralygynda Aşgabatda geçiriljek futzal boýunça Aziýa çempionaty üçin akreditasiýanyň başlanandygyny habar berdi. Şu gezekki akreditasiýa işi Aşgabatda ozal geçirilen halkara ýaryşlardan üýtgeşik bolar.   AFC 2020 Futzal Championship Turkmenistan Has takygy,...

Selim Nurmyradow Özbegistanyň “Bunýodkor” futbol toparynyň türgenleşigine goşuldy

0
Aşgabadyň “Altyn Asyr” futbol toparynyň hüjümçisi Selim Nurmyradow özüniň karýearsyny Özbegistanyň futbol çempionatynynyň geçen möwsümini üçünji hatarda tamamlan Daşkendiň “Bunýodkor” futbol toparynda dowam eder. Bu barada Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň resmi saýty ýazýar. 23 ýaşly hüjümçi özüniň täze topary bilen bir...

Bagtygül Gurbanowa meniň arzuwym ýaşyl tugumyzy dünýa arenasynda parlatmak.

0
Ýaşanyňa juda degýän bu dünýäde kalbyň pikirleriniň endigine öwrülen ynam bilen ýaşamak düşünjesi ynsany hiç bir pursatda hem ýeke goýmaýar. Esasy zat özüňe ynamly bolmak. Öz oý-hyýallaryň çyrpynyp duran ummanyň ýekeje damjasyça-da ýoklugyna düşünseň-de, ony ynam bilen gulaçlap ýüzmek...
arslanmyrat amanov

«Fox Sports Asianyň» ses berlişigi: Arslanmyrat Amanow ilkinji 25-likde

0
Şu gün «Fox Sports Asia» neşiri öz resmi saýtynda Aziýada 2019-njy ýylyň iň gowy futbolçysyny yglan etdi. Bu ada «Tottenhemiň» we Koreýa Respublikasynyň 27 ýaşly hüjümçisi Son Hyn Min mynasyp boldy. Ses berlişikde Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň we Özbegistanyň «Lokomotiwiniň» ýarym...
Alexander Nübel

«Bawariýa» Noýere orunbasar tapdy.

0
«Bundesliganyň» iň güýçli wekilleriniň biri bolan Mýunheniň «Bawariýasy» ýaşy gaýdyşan derwezeçi Manuel Noýeriň oruntutaryny tapdy. Klub «Şalkeniň» derwewany" Aleksandr Nýubel bilen bäş ýyllyk şertnama baglaşdy. Öňümizdäki tomusdan başlap, Nýubel «Bawariýanyň» derwezesini gorar. https://www.instagram.com/p/B65LVnBIRfH/?utm_source=ig_web_copy_link Aleksandr Nýubel häzirki wagtda «Şalke» klubynyň esasy derwezewany....