Ispaniýanyň futbol ligasynyň La Liganyň we hatda Ýewropa futbolynyň jedelsiz iň güýçli klublaryndan biri bolan Real Madrid; Dünýäniň köp klublary tarapyndan mysal hökmünde kabul edilen toparlardan biri, geçmişinden şu güne çenli sansyz kuboklaryň eýesidir.

Resmi maglumatlara görä, Real Madrid; 1902-nji ýylda Ispaniýanyň Madrid şäherinde döredildi. Emma sorag edilýän klubyň ösüşi we kämillik derejesi ondan has ir döwürde. Real Madridiň gözbaşy, 1897-nji ýylda Institución Libre de Enseñanza akademikleri, talyplary we Oksbrij uçurymlary tarapyndan döredilen Sky Futbol Club-a çenli gidýär. 3 ýyllyk karýerasyndan soň bu klub mundan beýläk ýaşap bilmedi we 1900-nji ýylda “Foot-Ball de Madrid” we “Espanol de Madrid” kluby ady bilen ikä bölündi.
Espanol de Madrid; 1902-nji ýylda ikä bölünen we onuň bir bölegi bolan Madrid futbol kluby;  6. Mart 1902-de  şu günki Real Madridiň düýbi tutuldy.

Döredilenden üç ýyl soň, Ispaniýa kubogynyň finalynda Atletik Bilbao garşy gazandy we ilkinji çempionlygyny gazandy. Klubyň şol wagtky prezidenti Adolfo Melendez, Ispaniýanyň Futbol federasiýasyny döretmek kararyna gol çekenleriň biri, şonuň üçin 1909-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda döredilen Ispaniýa Korollyk Futbol Federasiýasynyň esaslandyryjy partiýalarynyň biri Madrid Futbol Klubydyr. 1912-nji ýylda topar Kampo de O’Donnell şäherçesine göçdi.
1920-nji ýylda XIII. Alfonso Kluba “Real” adyny we amblemynda şa täjini götermäge rugsat berildi, şeýlelik bilen Madrid Futbol Klubynyň ady Real Madrid CF-e öwrüldi.

Ilkinji Ispaniýa futbol ligasy 1929-njy ýylda esaslandyryldy, Real Madrid soňky oýunda Bilbao ýeňildi we Barselonadan soň ikinji boldy. Real Madrid ilkinji çempiýonlygyny 1931-32 möwsüminde aldy.

1902-nji ýylda döredilen klubyň taryhynda hiç aşaky liga gaýdyp görmedi. FIFA tarapyndan 20-nji asyryň iň gowy futbol topary hökmünde häsiýetlendirilen Real Madrid, 34 La Liga, 19 Kopa del Reý, 11 Superkopa de España, 13 UEFA Çempionlar ligasy, 2 UEFA kubogy, 4 UEFA Super kubogy, 3 kontinentara kubogy we 4 FIFA Dünýä klublar çempionaty diýen ada eýe boldy. Ýewropa klublary birleşiginiň esaslandyryjy agzalarynyň biri bolan Real Madrid, hem öňki G-14 formasiýasynyň esaslandyryjy agzalarynyň biridir. Klubyň adyndaky “Real” sözi ispan dilinde “şa” manysyny berýär.

Florentino Perez 2000-nji ýylyň iýulynda klubyň başlygy wezipesine saýlandy. Saýlaw kampaniýasynda, klubyň bergilerini üzmek we desgalaryny döwrebaplaşdyrmak baradaky wadalaryndan başga-da, ilkinji işi hökmünde beren, başga bir wadasy Luis Figony getirdi. Indiki ýyllarda, ýyldyz futbolçy syýasatyna laýyklykda, Zineine Zidane Ronaldo Roberto Karlos we Deýwid Bekham ýaly dünýä belli futbolçylary geçirmek arkaly “Los Galaktikosu” “galaktikalylary” döretdi. Şeýle-de bolsa, ýyldyz garyndysy hökmünde saýlanan bu topar diňe 2002-nji ýylda UEFA Çempionlar ligasynyň çempionatynda ýeňiji boldy we indiki ýyllarda hiç hili halkara üstünlik gazanyp bilmedi. 2009-njy ýylyň 1-nji iýunynda Florentino Perez ikinji gezek Real Madridiň prezident oturgyjynda oturdy. Şeýlelikde, “Los Milaktikos” taslamasyny, AC Milandan Kaka we ikinji prezidentlik döwründe 80 000 funt sterling bilen Mançester Ýunaýtetden Kristiano Ronaldo transferleri bilen başlatdy. Perez enteklerem klubyň prezidentligin dowam ettiryär.

El Klassiko; Barselona bilen Real Madridiň arasyndaky baky bäsleşige El Klassiko diýilýär. Bu bäsleşik raýat urşy döwründe syýasy arenada-da ýüze çykdy we kataloniyalylar bilen kastiliýalylaryň arasynda medeni we syýasy dartgynlyk ýüze çykdy. Günümizde diňe sport manysynda dowam edýän bu ýaryş, futbolçy transferleri, kubok çempionatlary we maliýe girdejileri ýaly ugurlarda dowam edýär.

El Derbi madrileño; Real Madridiň beýleki esasy bäsdeşi “Atletiko Madrid” bilen bäsdeşlik sport meýdançasynda-da, janköýer meýdançasynda-da dowam edýär. “Atletiko” 1903-nji ýylda üç Bask okuwçysy tarapyndan esaslandyryldy we 1904-nji ýylda Madrid FK garşydaşlarynyň gatnaşmagynda giňeldi. Taryhyň dowamynda “Real”-yň tarapdarlary aristokratik we baý synpdan, Atletiko tarapdarlary bolsa işçi synpyndan. Iki klubyň ilkinji duşuşygy 1929-njy ýylyň 21-nji fewralynda Çamartinde geçirildi. “Real” 2-1 bu ilkinji derbide ýeňiş gazandy.

Seyitmuhommet Jumadurdyýew