Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 2020-nji ýylyň 7-nji awgustynda Türkmenistanyň çäginde bolýan we watanyna dolanmak isleýän watandaşlary üçin ýörite uçuşyň gurnalandygyny habar berdi.

Bu uçuşda uçmak isleýän türk raýatlary, ilçihananyň e-poçta salgysyna ( ilç[email protected] ) 2020-nji ýylyň 4-nji awgustynda sagat 17: 00-dan gijä galman ýüz tutmalydyr . Şeýle hem, Türkmenbaşy şäherinde ýerleşýän “Gülhan-Dearsan” kompaniýasyndan 500 dollarlyk howa peteklerini satyn alyp bilerler.

Türkmen döwleti türk raýatlarynyň Aşgabatdan Türkmenbaşy şäherine daşalmagyny goşmaça içerki uçuş bilen üpjün eder, bu barada öňünden maglumat berler.

Gülhan-Dearsan tarapyndan gurnalan ýörite uçuşda öýlerine uçmak isleýän türk raýatlary COVID-19 üçin barlagdan geçmeli we netijeleri ugramazdan 24 sagat öň habar beriler. COVID-19 üçin barlagy «Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezi» tabşyrmak bolar. Salgysy:  ş. Аşgabat, köç. Gerogly, jaý 84. goşmaça maglumat almak üçin telefon: 36-90-51.

Goşmaça soraglar üçin Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň konsullyk bölümine ýüz tutup bilersiňiz: +993 12 94 00 27, +993 12 94 00 29.

Çeşme: Orient web saýty