Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebine 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän 2007-nji ýylda doglup 7-nji synpy tamamlan (2013-nji ýylda 6 ýaşdan 1-nji synpa okuwa kabul edilen) ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň okuwçylary sportuň:

 • * agyr atletika,
 • * woleýbol,
 • * basketbol,
 • * boks,
 • * dzýudo
 • * sambo göreşleri,
 • *erkin göreş
 • * grek-rim göreşi
 • * guşakly göreş,
 • * hokkeý,
 • * figuralaýyn typmak,
 • * suwda ýüzmek,
 • * tigir sporty,
 • * tennis
 • * stol tennisi görnüşleri boýunça kabuk edilýär. Bu sport mekdebine girmäge isleg bildirýän  okuwçylaryň tabşyrmaly resminamalarynyň sanawy şu aşakylardyr:
 1. Bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
 2. Maglumat, üç arkasy barada maglumat (elektron görnüşde aýratyn tabşyrmaly);
 3. Dogluş hakynda şahadatnamanyň göçürmesi (3 sany nusga);
 4. Ata-enesiniň ýa-da onuň ornuny tutýan raýatyň pasportynyň göçürmesi;
 5. Ýaşaýan ýerinden kepilnama (Forma № 3);
 6. Okaýan mekdebinden ýetişigi barada şahsy jiltiniň göçürmesi we göçürmäniň dogrudygy barada mekdep direktorynyň goly bilen möhri basylan bolmaly, şol synpda okaýandygy barada kepilnama we häsiýetnama;
 7. Saglygy barada kepilnama – forma 026 görnüşinde;
 8. Saglygy barada kepilnama – forma 063 görnüşinde:
 9. Döş kapasasynyň rentgenoskopiýasy we lukmanyň netijesi;
 10. Ganyň topary we rezus-faktory;
 11. Ganyň we peşewiň umumy barlagynyň netijesi;
 12. EKG barlagy we barlagyň netijesi.
 13. Inçe kesel, psih we deri dispanserlerinden kepilnama;
 14. EFIOKG barlagy (ýürek);
 15. Türgenleşýän sport görnüşinden sport derejesi baradaky hasap kitapçasy;
 16. Çagalar-ýetginjekler sport mekdebiniň hödürnamasy;
 17. 9 sany 3×4 ölçeginde surat.

Okuwa girmäge isleg bildiren okuwçylaryň resminamalary 2020-nji ýylyň 1 – 20-nji iýuly aralygynda ýokarda görkezilen sportuň görnüşleri boýunça Aşgabat şäherindäki Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebinde kabul edilýär. Okuwçylaryň medisina barlagy, synag esasynda saýlap-seçip almak bäsleşigi, 2020-nji ýylyň 22 – 27- nji iýuly aralygynda geçirilýär. Ýaş olimpiýaçylary taýlaýyş mekdebiniň salgysy:  Aşgabat şäheriniň  Ata-türk köçesiniň 21-nji jaýy. Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 21-26-40.